Regulamin

Nasza oferta jest skierowana do przemysłu, rzemiosła, handlu oraz innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą.
 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SKLEP.NARZEDZIOWY24.EU
I. Postanowienia ogólne
1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://sklep.narzedziowy24.eu Krzysztof Depa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NARZĘDZIOWY24.EU KRZYSZTOF DEPA, adres: ul. Przemysłowa 1A, 35-105 Rzeszów NIP: 5170036637.
2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@narzedziowy24.eu lub pod numerem telefonu: +48 17 785 23 66.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
4. Oferta Sklepu Internetowego skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.
5. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego można dokonać zakupu towarów znajdujących się w jego ofercie. Po uprzednim kontakcie Sklep Internetowy realizuje również zamówienia niestandardowe.
6. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
7. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
8. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana jest każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
10. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.narzedziowy24.eu/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
Sprzedawca– Krzysztof Depa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NARZĘDZIOWY24.EU KRZYSZTOF DEPA, adres: ul. Przemysłowa 1A, 35-105 Rzeszów NIP: 5170036637.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu
W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
dostęp do sieci Internet;
adres poczty email.
IV. Rejestracja i Logowanie
1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając login, adres e-mail, nip oraz hasło.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.
5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
7. Klient posiadający Konto klienta ma możliwość:
dostępu do statusu oraz historii zamówień;
otrzymywania indywidualnych rabatów i upustów;
informacji o możliwości udziału w promocjach i ofertach specjalnych;
zamówienia Produktu,
zmiany  swoich danych;
zmiany swojego hasła;
sprawdzenia swoje zamówienia;
całkowitego usunięcia swojego konta.
8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywujący konto. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do Konta klienta.
9. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów zamieszczonych w Sklepie bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
V. Realizacja zamówień
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach otwarcia.
2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. W przypadku złożenia oferty w dni niestanowiące dni roboczych, albo też w dniu ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na przyjęcie oferty dla Sprzedawcy rozpoczyna bieg od dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie.
4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
5. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
6. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
wybór formy dostawy i płatności;
zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
8. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
9. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@narzedziowy24.eu
telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.: +48 17 785 23 66
Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9., powinien podać:
nazwę, rozmiar i ilość produktów;
imię i nazwisko odbiorcy;
dokładny adres dostawy;
numer telefonu kontaktowego;
adres e-mail zamawiającego.
10. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
11. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
dane Sprzedawcy w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
opis produktu;
jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa oraz wskazanie na ewentualne ograniczenia dotyczące dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
sposób płatności i termin.
12. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie lub oddziale Sprzedawcy.
VI. Forma płatności
Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia wyłącznie w formie przelewu bankowego.
VII. Ceny
1. W Sklepie Internetowym zamieszczane są ceny produktów zarówno netto, jak i brutto to jest zawierające podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskich złotych. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
2. Ceną ostateczną zamówienia jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia stanowiącego ofertę Klienta. Sprzedawca, przed przyjęciem oferty, jest uprawniony do złożenia Kupującemu kontroferty w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień w trakcie realizacji.
VIII. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu. Dostawa następuję na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Termin dostawy został określony przy każdym produkcie od momentu otrzymania wpłaty, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi.
5. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
7. Towary dostarczane są na terenie Polski i za granicę.
IX. Rękojmia za wady
Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
X. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: ………………………………………, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 
 
XI. Polityka Cookies
Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem ……………………………………, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
XII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego zwarte są w "Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną" dostępnym pod adresem ........................, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
XIII. Pozostałe
1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.