Kontakt


Narzędziowy24.eu
ul. Przemysłowa 1A
35-105 Rzeszów
tel.  +48 17 785 23 66
fax. +48 17 785 23 67
e-mail: biuro@narzedziowy24.eu

www.narzedziowy24.eu

Oferta wyłącznie dla podmiotów gospodarczych

Regulamin sklepu

Nasza oferta jest skierowana do przemysłu, rzemiosła, handlu oraz innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą.
 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SKLEP.NARZEDZIOWY24.EU

 

 
I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.narzedziowy24.eu prowadzony jest przez EKPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 1A, 35-105 Rzeszów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000654460, NIP: 8133734627, REGON: 366223067, adres elektroniczny: biuro@narzedziowy24.eu.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.sklep.narzedziowy24.eu/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
6. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
7. Sklep internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i z uwagi na jego profesjonalny charakter Klientem Sklepu internetowego nie może być podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej.
8. Sklep internetowy nie może być wykorzystywana przez Klienta do dokonywania transakcji nie związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
9. Zważywszy na ustępy poprzedzające do Klientów Sklepu internetowego nie mają zastosowania przepisy prawne dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.sklep.narzedziowy24.eu.
Sprzedawca – EKPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 1A, 35-105 Rzeszów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000654460, NIP: 8133734627, REGON: 366223067, adres elektroniczny: biuro@narzedziowy24.eu.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego,
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

III. Konto klienta

1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.
6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

IV. Zamówienia

1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
1) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta,
2) złożenie zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
5. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
6. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
8. Naciśnięcie na przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
11. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach otwarcia.

V. Płatność i cena

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. W Sklepie internetowym zamieszczane są ceny produktów zarówno netto, jak i brutto to jest zawierające podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskich złotych. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.

VI. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy dostawy nie są realizowane.
3. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu zamówienia.
4. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi.
5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
7. Towary dostarczane są na terenie Polski i za granicę.

VII. Rękojmia za wady

Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VIII. Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: http://sklep.narzedziowy24.eu/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

IX. Polityka Cookies

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem http://sklep.narzedziowy24.eu/webpage/polityka-cookies.html , stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

X. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym,
umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
usługa Newslettera,
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
dostęp do sieci Internet
czynnego konto poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
4. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
6. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@narzedziowy24.eu lub pisemnie na adres: EKPO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przemysłowa 1A, 35-105 Rzeszów.
7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także dotycząca usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@narzedziowy24.eu lub pisemnie na adres: EKPO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przemysłowa 1A, 35-105 Rzeszów.
9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.